Jesteś tutaj  »  Strona główna

Regulamin

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:
Klub – Fitness Klub Arena prowadzony przez spółkę Fitness Klub Arena z siedzibą w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 4, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000586824 oraz nr NIP 5361921296;
Członek Klubu – osoba korzystająca z Usług świadczonych przez Klub na podstawie umowy zawartej z Klubem w imieniu własnym lub na podstawie umowy zawartej z klubem na jej rzecz przez osobę trzecią;
Klient – osoba zawierająca umowę z Klubem o świadczenie usług określonych w ofercie Klubu w imieniu własnym lub na rzecz innego Członka Klubu;
Zajęcia – zajęcia prowadzone przez Klub, określone w odrębnej ofercie;
Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Klub jest jednostką promującą ruch i zdrowy, aktywny tryb życia, a także prozdrowotność.
2.2. Klub świadczy usługi sportowo rekreacyjne, w szczególności w zakresie: aerobiku, zajęć mentalnych, indor cyclingu, zajęć na siłowni, doradztwa w zakresie treningu, solarium i odnowy biologicznej.
2.3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty. Zmiana oferty nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
2.3. Klub świadczy usługi na podstawie umów o świadczenie usług na czas określony, limitowany w zależności od rodzaju członkostwa określonego w umowie („Umowa”).

3. CZŁONKOWIE KLUBU

3.1. Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą zawarcia Umowy na czas określony zawarty w umowie. Zawarcie Umowy następuje w dacie podpisania formularza członkowskiego i niniejszego Regulaminu w Klubie lub wyboru innej daty rozpoczęcia członkostwa oraz uiszczenia Opłaty Wpisowej.
3.2. W przypadku zawierania Umowy w okresie Przedsprzedaży, członkostwo powstaje w dacie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Klub.
3.3. Niniejszy Regulamin wiąże również Członków Klubu, których członkostwo powstaje na mocy Umowy zawartej na ich rzecz poprzez osobę trzecią.
3.4. Uczestnikami zajęć mogą być osoby w wieku od 16 lat.
3.5. Osoby niepełnoletnie nie mogą być stroną umowy o świadczenie usług z Klubem. Za Uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia odpowiedzialny jest Klient.
3.6. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowska. Przekazywanie karty osobom trzecim jest niedozwolone.
3.7. Członek Klubu jest zobowiązany do okazywania karty członkowskiej przy każdym wejściu do Klubu. Klub nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi Klubu na wstęp, o ile nie okaże on karty członkowskiej lub dowodu osobistego. Warunkiem korzystania z Usług jest opłacenie opłat za poszczególne rodzaje Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym za opłatą zgodnie z aktualnym Cennikiem.
3.8. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.

4. USŁUGI

4.1. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z innych Usług wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie porządkowym Klubu oraz poszczególnych stref Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do korzystania z poszczególnych Usług.
4.2. Członkowi Klubu nie przysługują wobec Klubu żadne roszczenia, jeżeli w wybranym przez Członka Klubu terminie niektóre z Usług lub przyrządów nie są dostępne z powodu korzystania z nich przez innych Członków.
4.3. W czasie korzystania z Usług, Członkowie Klubu zobowiązani są do używania obuwia zmiennego oraz odpowiedniego stroju.
4.4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Klubu i podanych do wiadomości Członków.
4.5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu nie może zgłaszać w stosunku do Klubu żadnych roszczeń w związku z uszczerbkiem na zdrowiu bądź pogorszeniem się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń, uczestnictwem w Zajęciach oraz korzystaniem z Usług oferowanych przez Klub.
4.6. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu jak również używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Klub zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z usług Klubu osobom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
4.7. W przypadku jednorazowego korzystania z Klubu (jednorazowe wejście) Klient zobowiązany jest do pozostawienia w recepcji dokumentu z aktualnym zdjęciem na okres pobytu w Klubie.
4.8. Podczas pobytu w Klubie, Klient zobligowany jest do korzystania z ręcznika w trakcie treningu oraz posiadania butelki z wodą lub innym napojem wspomagającym organizm w trakcie treningu.
4.9. W szatniach, łazienkach oraz w strefie odnowy biologicznej Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego obuwia (np. klapki, japonki).

5. PŁATNOŚĆ W KLUBIE

5.1. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w Formularzu Członkowskim.
5.2. Opłaty wnoszone są w formie jednorazowej opłaty wpisowej i opłaty członkowskiej w sposób uzgodniony w Umowie, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usług, których dotyczą. Za datę zapłaty uważa się datę dokonania jej w recepcji Klubu.
5.3. Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty jednorazowej opłaty wpisowej i opłat członkowskich. Fakt iż Członek Klubu nie korzysta z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia go od wnoszenia opłat członkowskich o ile możliwość korzystania z urządzeń i usług Klubu nie wynika z przyczyn leżących po stronie Klubu.
5.4. Wysokość opłaty członkowskiej nie jest uzależniona od ilości Usług wykorzystywanych przez Członka, a jej istotą jest pozostawienie do dyspozycji Członka możliwości korzystania z Usług w dowolnie wybranym przez niego terminie, w ramach terminu, na jaki zawarto umowę. Niekorzystanie w okresie obowiązywania umowy z Usług nie uprawnia Członka do żądania zwrotu opłaty oraz przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy.
5.5. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata wpisowa i opłata członkowska są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne opłaty członkowskie są płatne z góry do 10 dnia miesiąca kalendarzowego. Jeżeli pierwszy miesiąc członkostwa nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, opłata naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni pierwszego miesiąca kalendarzowego, w którym Członek Klubu uzyskał członkostwo.
5.6. Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał takie dane, które uniemożliwiły Klubowi pobieranie opłaty.
5.7. Opłaty mogą być regulowane gotówką lub przy pomocy kart płatniczych.
5.8. Podczas przedłużania umów członkowskich Klub może podwyższać cenę członkostwa o aktualnie obowiązujące zmiany inflacyjne.
5.8. Za zgubienie kluczyka do Szafki lub karty członkowskiej pobierana jest opłata w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
5.10. Fitness Klub Arena ma możliwość pobrania 10pln kaucji zwrotnej od Użytkownika karty Benefit, OKsystem, FitProfit, FitFlex i BeActive dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe. W przypadku, gdy Użytkownik Multisport nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji, kaucja nie podlega zwrotowi.

6. REZERWACJA ZAJĘĆ GRUPOWYCH

6.1. Rezerwacja zajęć jest możliwa maksymalnie z sześciodniowym wyprzedzeniem i tylko w przypadku gdy są jeszcze wolne miejsca na dane zajęcia.
6.2. W przypadku rezerwacji zajęć porannych należy je dokonać najpóźniej do godz. 22:00 w dniu poprzedzającym wybrane zajęcia. W przypadku nie zebrania się min 4 osób zajęcia poranne zostaną odwołane, a klienci którzy byli zapisanie na listę poinformowani zostaną smsem lub drogą mailową najpóźniej do godz. 22:30 w dniu poprzedzającym wybrane zajęcia. Rezerwacje należy odwoływać najpóźniej do godziny 22 w dniu poprzedzającym wybrane zajęcia.
6.3. W przypadku rezerwacji zajęć popołudniowych prosimy zapisywać się najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie zebrania się min 4 osób zajęcia zostaną odwołane, a klienci którzy byli zapisani na listę zostaną poinformowani telefonicznie, sms-em bądź drogą mailowa najpóźniej 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć. Rezerwacje należy odwołać najpóźniej na 2 godziny przed godzina rozpoczęcia zajęć.
6.4. Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsc bądź spóźnią się na zarezerwowane zajęcia będą wpuszczane na zajęcia według kolejności przyjścia oraz w miarę wolnych miejsc na wybranych zajęciach.
6.5. Zajęcia nie odwołane terminowo lub nieobecność na zarezerwowanych zajęciach traktowane są jako wykorzystanie jednej wejściówki open:
- Osoby posiadające karnety ilościowe tracą automatycznie jedno wejście z karnetu
- Osoby posiadające karnety OPEN tracą automatycznie jeden dzień ważności karnetu
- Osoby, które posiadają karty BENEFIT SYSTEMS< FIT FLEŹ, FIT PROFIT, OK. SYSTEM, BeActive zostaną poproszone o zapłatę za nieodwołanie zajęć kaucji w wysokości 10zł przy kolejnej wizycie. W przypadku niezapłacenia kaucji Klient straci możliwość rezerwacji zajęć.

7. ZOBOWIĄZANIA KLUBU

7.1. Z zastrzeżeniem punktów określonych poniżej, Klub zobowiązuje się do umożliwiania Członkowi Klubu korzystania w ramach jednorazowej opłaty wejściowej lub abonamentu w terminie określonym w abonamencie, w godzinach działania Klubu określonych w Regulaminie porządkowym z Zajęć oraz urządzeń Klubu.
7.2. W przypadku braku możliwości skorzystania z Usług z winy Klubu w terminie wybranym przez Członka, Klub zaproponuje alternatywy termin bez pobierania dodatkowej opłaty.
7.3. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-23:00, w soboty i niedziele 8:00-20:00. Klub ma prawo do zmian godzin działania Klubu, o czym poinformuje Członków. Zmiana godzin działania Klubu nie stanowi zmiany Regulaminu.
7.4. Klub ma prawo do zmiany osoby instruktora prowadzącego zajęcia. Jeśli ilość Uczestników danych Zajęć jest mniejsza niż 4 ma prawo odwołać Zajęcia. Klub nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za Usługi w razie nieobecności Członka, za którą Klub nie odpowiada.
7.5. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Członka w lokalu bądź na terenie budynku, w którym świadczone są Usługi.
7.6. W dniach ustawowo wolnych od pracy Klub zastrzega sobie możliwość nieotwierania Klubu.
7.7. W celach zapewniania bezpieczeństwa Klubowiczów, na terenie Klubu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do Klientów, którzy nie stosują się do regulaminu i instrukcji. Klub gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności Członków Klubu.
7.8. Klub ma prawo do obciążenia Członków Klubu obowiązkiem pełnego pokrycia szkód wynikłych z niestosowania się do zasad korzystania z urządzeń, jak również zaleceń obsługi Klubu.
7.9. Parking Klubu jest niestrzeżony i Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione tam pojazdy.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY

8.1. Klient lub Członek Klubu ma prawo do rozwiązania umowy za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem za zgodą manager z następujących powodów:
- wypadku lub nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na Zajęcia; w takim wypadku dla skutecznego wypowiedzenia umowy wymagane jest załączenie zaświadczenia lekarza, o co najmniej jednomiesięcznej niezdolności do Zajęć;
- zmiany miejscowości, w której Członek Klubu zamieszkuje na miejscowość, w której nie jest prowadzony Klub i która znajduje się w odległości minimum 50km
- utraty pracy i niemożliwości z tego tytułu ponoszenia kosztów członkostwa, w takim przypadku dla skutecznego wypowiedzenia umowy wymagane jest załączenia stosownego zaświadczenia.
8.2. Ponadto Członek Klubu ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w razie rażącego naruszenia przez Klub jego zobowiązań.
8.3. Klub w każdym momencie zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszania zasad współżycia społecznego oraz norm porządkowych. Umowa uważana jest za rozwiązaną z chwilą otrzymania przez Klienta lub Członka Klubu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. W szczególności Klub uprawniony jest do rozwiązania Umowy w razie zaległości w jakichkolwiek płatnościach na rzecz Klubu.
8.4. W razie rozwiązania umowy Członkowi Klubu przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Usługi, proporcjonalnie do czasu pozostałego do wykorzystania w ramach opłaty członkowskiej, tylko w przypadku zapłaty za całość z góry.

9. USTALENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Formularzem Członkowskim integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Klubem.
9.2. Regulamin dostępny jest na stałe w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Klubem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
9.3. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej.
9.4. Wszelkie spory dotyczące świadczonych Usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora lub według miejsca świadczenia Usługi.
9.5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia aktywności przez Klub.


Pobierz regulamin Klubu